From http://securityv.isu.edu (English)

Trường Đại Học Tiểu Bang Idaho Trung Tâm Xuất Sắc Quốc Gia về Đào Tạo An Ninh Thông Tin

Tr­ường Đại Học Tiểu Bang Idaho được Cơ Quan An Ninh Quốc Gia lựa chọn là Học Viện Quốc Gia Xuất Sắc về Giáo Dục và Giảng Dạy An Ninh Thông Tin. Trường được đặc biệt đánh giá cao về những đóng góp quan trọng trong việc đáp ứng những đòi hỏi quốc gia về giảng dạy An Ninh Thông Tin, không ngừng phát triển trong việc đào tạo nhiều chuyên gia đa ngành và những cống hiến to lớn trong bảo vệ cơ sở vật chất hạ tầng cho nền an ninh thông ninh quốc gia.

Ngoài ra, Đại Học Bang Idado là thành viên sáng lập và bảo trợ cho các cuộc Hội Nghị Giáo Dục Hệ Thống An Ninh Thông Tin Quốc Gia National Colloquium for Information Systems Security Education.

Tiến sĩ Corey D. Schou là chủ tịch Trung Tâm Giáo Dục và Đào Tạo An Ninh Thông Tin Quốc Gia. Trung tâm đã và đang hoạt động rất tích cực trong việc phát triển hệ thống đào tạo tiêu chuẩn cơ bản, liên kết cùng Viện Chất Lượng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Xuất Bản 800-16 và Hội Đồng Quốc Gia về An Ninh Viễn Thông và Thông Tin National Security Telecommunications and Information Systems Security Committee (NSTISSC) tài liệu 4011, 4012, 4013, 4014, và 4015.

Chúng tôi cũng ủng hộ và giúp đỡ bộ luật sử dụng ISC2 (http://www.isc2.org).

Trung tâm quyết định bảo trợ trường ĐH tiểu bang Idaho cũng chịu trách nhiệm đảm bảo cho Thư Viện An Ninh Thông Tin.

Các định nghĩa, từ vựng trong Từ Điển Thuật Ngữ của chúng tôI được lấy từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau. Rất nhiều tác giả trong thế giới an ninh máy tính là người phát minh và có trách nhiệm với các từ ngữ trên. Định nghĩa và từ vựng trong Từ Điển Thuật Ngữ không phản ánh bất cứ quan điểm nhất định nào của Cơ Quan Đại Diện Liên Bang và Chính Phủ cũng như Trung Tâm Quyết Định Simplot.

Chú ý: Mục này còn đang được sửa chữa. Nhiều tài liệu mới sẽ đuợc bổ sung khi có thể.